LÕ vormistamine

Liiklusõnnetuse vormistamine sündmuskohal, kui selles osalesid ainult Eestis registreeritud sõidukid.

Millal on kohustus politsei kohale kutsuda?


Politseile peab juhtumist kindlasti teatama, kui:
a) liiklusõnnetuses said vigastada inimesed;
b) osapooled ei ole juhtumi põhjuseid hinnates ühel meelel;
c) kahju saaja ei ole teada (nt kui kahju tekitati parkivale autole, mille juhti pole läheduses, aia, liiklusmärgi, tänavavalgusti posti vms omanikule);


Kui liiklusõnnetusest teatatakse politseile, tuleb edasi tegutseda sealt saadavate instruktsioonide kohaselt.
 
   
Millal võib LÕ omavahel vormistada?


Politseile ei pea liiklusõnnetusest teatama vaid siis, kui inimesed liiklusõnnetuses viga ei saanud, õnnetuses osalenud juhid või juht ja kahju saaja (-d) on juhtumi põhjuseid hinnates ühel meelel ja on oma arvamuse kirjalikult vormistanud, nimetades kahju tekitamise eest vastutava isiku, ja selle alla kirjutanud.

Liiklusõnnetuse vormistamiseks on soovitatav kasutada blanketti “Teade liiklusõnnetusest”. Kui blankett on korrektselt täidetud, on kindel et kõik olulised andmed on üles märgitud. Samuti On sarnane vorm kasutusel kogu Euroopas, mistõttu lihtsustab see liiklusõnnetuse vormistamist eri maadest pärit osapoolte vahel. Blanketi saab enamasti hankida kõigist kindlustusseltsidest, bensiinijaamadest või pdf formaadis alla laadida siit.

Juhul, kui blanketti pole, vormistatakse juhtum tavalisel paberil, millel peavad olema järgmised andmed:

  •  Liiklusõnnetuse toimumise kellaaeg, kuupäev ja täpne koht;
  •  Sõidukite omanike andmed (nimi, aadress, telefon);
  •  Sõidukite juhtide andmed (nimi, aadress, telefon, juhiloa nr);
  •  Liiklusõnnetuses osalenud sõidukite registriandmed (mark, mudel, reg. märk, tehasetähis);
  •  Sõidukite kindlustuspoliiside numbrid ja kehtivusajad;
  •  Võimalike tunnistajate andmed;
  •  Liiklusõnnetuse lühikirjeldus ja skeem koos sõidukite asukoha ja liikumistrajektooridega;
  •  Osaliste allkirjad, sh kirje selle kohta, kes on vastutav liikluskahju põhjustamise eest; 

Soovitav on sõidukid ja õnnetusse puutuvaid esemeid enne liiklusõnnetuse kirjalikku vormistamist mitte liigutada. Kui lahkarvamused tekivad peale sündmuskohalt lahkumist ja enne liiklusõnnetuse kirjaliku vormistamist, on neid keerukas lahendada. Kui sellises situatsioonis kaasatakse asja lahendamisse politsei, on viimasel õigus mõlemat osapoolt loata sündmuskohalt lahkumise eest karistada.

Esita liiklusõnnetuses osalenute nõudel liikluskindlustuse poliisi ja isikut tõendav dokument.

Enam kui kahe osalejaga liiklusõnnetuse korral täidetakse mitu komplekti vormist “Teade liiklusõnnetusest”.

Kui kaasas on fotoaparaat, on kasulik sündmuskohta pildistada. Seda on otstarbekas teha kõigist neljast küljest. Pildistamise juures tuleks silmas pidada, et selle eesmärk on eelkõige fikseerida sündmuskoht, mistõttu tuleb jälgida et fotod oleksid piisavalt laiahaardelised (vähemalt osadel neist oleks peal kõik osalenud sõidukid ning muud liiklusõnnetusega seotud objektid). Sõiduki vigastuste täpne jäädvustamine ei ole oluline, kuna seda tehakse reeglina ka kindlustusseltsis.

Mida LÕ omavahelisel vormistamisel tähele panna?


Alati on mõistlik ülesse tähendada võimalikud tunnistajad. Eriti oluline on tunnistajate olemasolu kui ee on liiklusõnnetuse põhjustaja tuvastamiseks määrava tähtsusega. Sellised situatsioonid on nt kokkupõrge fooriga ristmikul (küsimus kummal põles roheline?), teel otsa tagurdamine taga seisvale autole (küsimus kas otsa tagurdamine või tagant otsa sõit?), koormast eraldunud osaga vigastuse tekitamine jne. 

Tuleb lugeda läbi ka teise osapoole poolt kirja pandu ja faktivigade ilmnemisel need parandada.

Tuleb hoolega jälgida et nõustutaks vaid sellega, mis vastab tegelikkusele. Samuti tuleb enne allakirjutamist veenduda, et see mille kohta allkiri antakse vastab ka tegelikkusele.

Liiklusõnnetused, kus üks osales välisriigi sõiduk

Käitumine kui kahju põhjustati välisriigi sõidukiga
Õnnetus tuleb vormistada vastavalt Eestis kehtivale korrale, kas politsei või osaliste poolt. Kindlasti tuleb täpsustada välisriigi sõiduki kindlustusseltsi andmed ja küsida rohelise kaardi duplikaat. Sündmuskohal oleks soovitav teha mõned fotod ja võimalusel koopiad välisriigi sõiduki dokumentidest. Edasi tuleb pöörduda välisriigi kindlustusseltsi kahjusid käsitleva korrespondendi või Eesti Liikluskindlustuse Fondi poole (LKF peab registrit korrespondentide kohta). Muu käsitlemine toimub analoogselt tavakäsitlusele. Leia korrespondent.

Käitumine kui ollakse põhjustaja Eestis toimunud LÕ-s ja kannatanu välismaalane
Õnnetus tuleb vormistada seadusele vastavalt ja süüdlane peab 5 päeva jooksul teavitama oma seltsi kirjalikult õnnetusest ja esitama sõiduki ülevaatuseks. Välisriigi kodanikust kannatanu võib hüvitise saamiseks pöörduda Eestis olevasse seltsi või kui tegemist EL kodanikuga, siis kodumaal Eesti seltsi esindaja poole.

Käitumine siis kui ei tea mida edasi teha
Juhul kui satutakse õnnetuse Eestis või välismaal, siis võib informatsiooni saamiseks pöörduda kas oma kindlustusseltsi või Eesti Liikluskindlustuse Fondi (tel: 66 71 800, lkf@lkf.ee) poole.

Liikluskindlustuse fond