koolituspakkumine

 

Jalgratta- ja pisimopeedijuhi kursused üldhariduskoolide õpilastele

http://youtu.be/IEKXyI2i3ko

Õnneleid Jalgrattakoolis viivad tunde läbi:

  • Jana Õnneleid – pikaajaline kogemus üldhariduskoolis pedagoogina, mootorsõidukijuhi liiklusõpetaja autokoolis, jalgrattajuhi õpetaja, lõpetanud Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledži Liiklusohutuse eriala, Tallinna Ülikooli magistriõppe tudeng.
  • Toivo Õnneleid – enam kui kaheksateistkümneaastane kogemus A- ning B-kategooria mootorsõidukijuhi liiklusõpetajana autokoolis, erinevate liiklusohutusele suunatud koolituste läbiviija, jalgrattajuhi õpetaja, lõpetanud Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledži Liiklusohutuse eriala cum laude.
  • Karlis Õnneleid – Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledži 3.kursuse üliõpilane; mootorsõidukijuhi liiklusõpetaja autokoolis; läbinud jalgrattajuhi õpetaja erikursuse.

 

Kursuste eesmärk

Pakkuda Tartu linna ja maakonna üldhariduskoolide õpilastele võimalust õppida jalgrattajuhi kursustel neile tuttavas ja mugavas õpikeskkonnas, omandada vajalikud teadmised ja oskused ohutuks liiklemiseks jalgrattajuhina ning valmisolekut sooritada vajalikud eksamid juhtimisõiguse saamiseks. Kaugemale mõeldes peab vähenema jalgratturitega seotud liiklusõnnetuste arv ja üheks võimaluseks selle eesmärgi saavutamisel on pakkuda võimalikult paljudele lastele kvaliteetset liiklusõpet.

Nõuded kursustel osalejale

Jalgrattajuhi kursustel saavad osaleda 10 – 15 aastased noored. Kuni 15-aastasel juhiloa taotlejal peab olema seadusliku esindaja kirjalik nõusolek jalgratturi juhtimisõiguse saamiseks. Kursustel osaleja võtab endale kohustuse mitte puududa põhjuseta teooria- ja sõidutundidest. Õpinguid saab alustada maksimaalselt kuni 6 kuud enne 10 aastat vanuse täitumist.

Koolituse korraldus

Jalgrattajuhi koolitus toimub Õnneleid Jalgrattakooli õppekava järgi, mis on koostatud vastavalt Majandus- ja kommunikatsiooniministri 14. juuni 2011. a määruse nr 43 „Jalgratturi ja pisimopeedijuhi ettevalmistamise, eksamineerimise ning juhiloa väljastamise kord, jalgrattajuhiloa vorm ning nõuded õppevahenditele ja õppeväljakule ning jalgratturi kvalifikatsioonile” Lisa 4-le. Koolitus koosneb teoreetilisest ja praktilisest õppest ning teadmiste kontrollist. Kursuse maht on 20 akadeemilist tundi, millest 7 akadeemilist tundi on praktilist sõiduõpet. Kursuse minimaalne maht sisaldab teooria- ja sõidueksamit.

Teooriakursuse läbiviimisel kasutatakse aktiivõppe meetodeid, PowerPoint esitlusi ja õppefilme. Praktilise õppe käigus harjutatakse õppeväljakul manööverdusharjutusi ja harjutatakse liiklemist imiteeritud liiklusega liikluslinnakus  või reaalsetes liiklussituatsioonides vähese liiklusega teedel. Iga laps saab koduseks õppimiseks harjutustestide komplekti.

Kursuste soovitatav maksimaalne osalejate arv on kuni 24 õpilast. Kursused toimuvad üldhariduskoolides kokkuleppel koolivälisel ajal.