Raudteeülesõit

Raudtee ületuse meelespea.

 

Kokkupõrked ülesõitudel juhtuvad enamasti autojuhtide tähelepanematuse, liigse kiirustamise ja liikluseeskirja nõuete eiramise tõttu. Kokkupõrkes on kannatajaks nõrgem pool - maanteesõiduk ja selle juht. Aga just maanteesõidukijuht saab õnnetust vältida, sest vedurijuht ei saa kiiresti pidurdada ega teelt kõrvale pöörata. 120 km tunnikiiruse juures võib reisirongi pidurdustee olla  kuni 1 km, kaubarongil isegi kuni 2 km.

Raudtee on ohtlik piirkond juhul, kui eiratakse liikluseeskirja nõudeid.
Raudtee ületamisel peab sõidukijuht olema eriti tähelepanelik.

Raudteeülesõidukoht on tee ja raudtee samatasandiline ristumiskoht.
Tee ja raudteeülesõidukoha piiriks on tõkkepuu, selle puudumisel ühe- või mitmerööpmelise raudtee märkide asukoht.

Liikluseeskirjadest tulenevad kohustused.

Raudteed ei tohi ületada:

 • Foori keelava tule korral, sõltumata tõkkepuu olemasolust või asendist.
 • Sulguva, suletud või avaneva tõkkepuu korral, sõltumata foorituledest.
 • Reguleerija keelava märguande korral.
 • Juhul, kui juht oleks sunnitud rööbasteel peatuma.

 

Sõidukijuht peab:

 • Enne tõkkepuuta ja foorita raudteeülesõidukohale sõitmist olema veendunud, et ei lähene ühtegi raudteesõidukit.
 • Lähenevat raudteesõidukit (rongi, vedurit, vagunit, dresiini vm raudteerööbastel liikuvat sõidukit) nähes või kuuldes, sellele alati teed andma.
 • Lähenevale raudteesõidukile tee andmiseks ning muul juhul, mil raudteed ületada ei tohi, peatuma tõkkepuu ees, selle puudumisel vähemalt 10 m kaugusel esimesest rööpast, liiklusmärgi «Peatu ja anna teed» olemasolul aga selle ees.
 • Valima sellise sõidukiiruse, et vajaduse korral oleks võimalik sõiduki sujuv peatamine ettenähtud kohas.
 • Hädapeatuse korral raudteeülesõidukohal:
  - hoolitsema selle eest, et inimesed lahkuksid sõidukist,
  - tegema kõik temast sõltuva, et vabastada ülesõidukoht.
 • Kui ülesõidukohta ei ole võimalik liiklustakistusest vabastada peab juht jääma liiklustakistuse (sõiduki) juurde ja raudteesõiduki ilmumisel liikuma sellele kiiresti vastu, andes peatumismärguannet tehes käega ringikujulisi liigutusi või pimeda ajal hoidma märguandmiseks käes valgusallikat.

 

Sõidukijuht ei tohi:

 • Raudteeülesõidukohal peatuda.
 • Parkida sõidukit raudteeülesõidukohale lähemal kui 50 meetrit.
 • Raudteed ületada väljaspool ülesõidukohta.
 • Ümber põigata raudteeülesõidukoha ees peatunud sõidukist, kui sõitmine ülesõidukohale on sel ajal keelatud.
 • Vedada üle raudteeülesõidukoha veoasendisse seadmata põllumajandus-, tee-, ehitus- vms masinat või ülesõidukohta kahjustada võivat haakeriista.

 

Jalakäija meelespea:

 • Raudteed tohib ületada ainult selleks ettenähtud kohtades.
 • Raudteed ületades ole tähelepanelik ning veendu vaadates ja kuulates, et lähenemas pole rongi, vedurit, vagunit, dresiini või mõnda muud raudteerööbastel liikuvat sõidukit.
 • Lähenevale rööbassõidukile peab jalakäija alati teed andma.
 • Raudtee lähimas ümbruses viibi vaid raudtee ületamiseks ja reisirongile minekuks või sellelt tulekuks.
 • Raudtee ning selle ümbrus pole sobiv koht jalutamiseks, sportimiseks, mängimiseks või mõnel muul moel vaba aja veetmiseks.
 • Ole teadlik raudteeliiklusega kaasnevatest võimalikest ohtudest.